Page 10 - Regulamin CIIT
P. 10

CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII


                           Rozdział 3
                       Zakres przedmiotowy                              § 4


       1. Regulamin określa:
         a. prawa i obowiązki Uczelni, pracowników, studentów i doktorantów oraz osób niebędących pra-

          cownikami Uczelni, a biorących udział w realizacji zadań na jej rzecz, w zakresie ochrony i korzy-
          stania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
         b. zasady wynagradzania twórców,
         c. zasady i procedury komercjalizacji,
         d. zasady korzystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia
          usług naukowo-badawczych,
         e. zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem

          Uczelni a Uczelnią,
         f. zasady i tryb przekazywania Uczelni przez pracownika, studenta lub doktoranta informacji o wy-
          nikach oraz informacji o uzyskanych środkach z komercjalizacji, a także zasady i tryb przekazy-
          wania przez pracownika przysługujących Uczelni części środków uzyskanych z komercjalizacji,
         g. zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez Uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji wy-
          niku oraz zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez Uczelnię przysługującej mu części
          środków uzyskanych z komercjalizacji.
       2. Prawa własności intelektualnej do dóbr intelektualnych pracowniczych przysługują Uczelni, z za-
         strzeżeniem uregulowań odmiennych.

       3. W sytuacjach nieuregulowanych odmiennie w umowie i jeżeli umowa przewiduje zastosowanie ni-
         niejszego Regulaminu, Uczelnia jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania w celu prowadze-
         nia badań naukowych i dydaktycznych, z dóbr intelektualnych uzyskanych przy pomocy Uczelni,
         co do których prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej.
       4. W przypadku wniesienia przez studenta lub doktoranta w ramach wykonywania obowiązków stu-
         denta lub doktoranta, przy pomocy Uczelni oraz pod nadzorem pracownika Uczelni wkładu twór-
         czego w powstanie dobra intelektualnego Uczelnia nabywa prawa do tego dobra (w tym prawa

         do uzyskania odpowiedniej ochrony) z chwilą jego stworzenia. Student lub doktorant jest zobowią-
         zany poświadczyć powyższą okoliczność w odrębnym dokumencie na żądanie Uczelni.
       5. Umowy cywilnoprawne zawierane przez Uczelnię z pracownikami w zakresie nieobjętym obowiąz-
         kami wynikającymi ze stosunku pracy lub z osobami niepozostającymi z Uczelnią w stosunku pracy
         powinny przewidywać przeniesienie na Uczelnię praw do dóbr intelektualnych powstałych na skutek
         wykonania takich umów, chyba że inne umowy, w tym projektowe, lub przepisy stanowią inaczej.

     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15