Page 11 - Regulamin CIIT
P. 11

REGULAMIN ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
                                     W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
                           Rozdział 4
                  Obowiązek zachowania poufności


                              § 5

       1. Pracownicy Uczelni są zobowiązani do zachowania w poufności wyników prowadzonych prac w za-
         kresie określonym w ust. 2. Dozwolone jest ujawnianie przebiegu prac badawczych lub naukowych
         innym pracownikom na potrzeby prowadzonej działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.
       2. Upublicznienie informacji o dobrach intelektualnych Politechniki Śląskiej oraz dobrach intelek-
         tualnych innych podmiotów, w których udziały twórcze mają pracownicy Uczelni, posiadających
         istotny potencjał wdrożeniowy, a także niski poziom gotowości technologicznej, poprzez publikację
         utworów naukowych, wygłaszanie referatów, prezentowanie ich na targach, wystawach, konkursach
         oraz w przekazach medialnych, może nastąpić po wcześniejszym:

         a. ujęciu ich w ewidencji własności intelektualnej Uczelni, zgodnie z § 12 i 13,
         b. uzyskaniu potwierdzenia dyrektora CITT o braku przeszkód w upublicznieniu informacji o do-
          brach intelektualnych w związku z trwającymi lub planowanymi procedurami ustalania ich stanu
          prawnego, ochrony patentowej lub komercjalizacji.
       3. W przypadku konieczności, wynikającej w szczególności z celów naukowych lub badawczo-rozwo-
         jowych, ujawnienia osobie trzeciej informacji, o których mowa w ust. 2, przekazanie takich infor-
         macji nastąpi po zawarciu umowy o zachowaniu poufności lub wprowadzeniu stosownych zapisów

         do umowy o zawarciu konsorcjum lub współpracy.
       4. Rzecznik patentowy, dyrektor CITT oraz osoby przez nich upoważnione są uprawnione do wglądu
         w dokumentację prowadzonych prac badawczych lub naukowych, w szczególności w wyniki w ro-
         zumieniu ustawy oraz dokumentację know-how.
       5. Na polecenie dyrektora CITT osoby wskazane i upoważnione mogą dokonać audytu własności inte-
         lektualnej oraz wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności pro-
         jektów realizowanych lub zakończonych w ramach prowadzonych prac NB i U, czy przy wsparciu
         instytutów badawczych czy konsorcjów naukowo-przemysłowych.
       6. Audyt własności intelektualnej zostanie przeprowadzony po uprzednim zaplanowaniu jego zakresu

         i celu z Biurem Audytora i Kontroli Wewnętrznej.
                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16