Page 12 - Regulamin CIIT
P. 12

CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII


                           Rozdział 5
                            Utwory                              § 6
       1. Autorskie prawa osobiste do utworu przysługują twórcy.
       2. Autorskie prawa majątkowe do pracowniczych utworów naukowych, w szczególności takich jak
         rozprawa doktorska, rozprawa habilitacyjna, monogra e i artykuły o charakterze naukowym, przy-

         sługują twórcy.
       3. Autorskie prawa majątkowe do utworów innych niż wymienione w ust. 2, takich jak materiały dy-
         daktyczne, sylabusy, programy zajęć, ekspertyzy, w tym także o charakterze naukowym, stworzo-
         nych przez pracowników Uczelni, nabywa Uczelnia z chwilą ich przekazania.
       4. Uczelni przysługuje prawo pierwszeństwa publikacji pracowniczych utworów naukowych, o któ-
         rych mowa w ust. 2. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje w odniesieniu do artykułów naukowych
         nieprzekraczających 5 arkuszy wydawniczych.

       5. Prawo pierwszeństwa publikacji pracowniczych utworów naukowych wygasa, jeżeli w ciągu 2 mie-
         sięcy od dostarczenia utworu nie doszło do zawarcia umowy wydawniczej.
       6. Przed stworzeniem utworu lub zakończeniem prac nad nim pracownik może zwrócić się do kierow-
         nika Wydawnictwa Politechniki Śląskiej z zapytaniem, czy Uczelnia skorzysta z prawa pierwszeń-
         stwa publikacji utworu. W przypadku niezłożenia przez kierownika Wydawnictwa oświadczenia
         w tej sprawie w ciągu 2 miesięcy od zapytania prawo pierwszeństwa publikacji nie powstaje.
       7. Uczelnia może nieodpłatnie korzystać z materiału naukowego zawartego w utworach, o których
         mowa w ust. 2, na potrzeby prac naukowych i badawczo-rozwojowych, a także w celu informowania
         o pracach naukowych i badawczo-rozwojowych - prowadzonych w ramach Uczelni.

       8. Publikacji i udostępniania utworów dokonuje się zgodnie z zarządzeniem nr 44/09/10 Rektora Poli-
         techniki Śląskiej w sprawie utworzenia „Biblioteki Cyfrowej Politechniki Śląskiej”.
       9. Jeżeli umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz Uczelni lub umowa
         licencyjna, w której licencjobiorcą jest Uczelnia, nie stanowi inaczej, przeniesienie lub udzielenie
         licencji następuje na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
         a. utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową,
          zapisu magnetycznego,

         b. publicznego wykonania, wyświetlenia oraz odtworzenia, a także publicznego udostępniania utworów
          w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranych,
         c. nadawania i reemitowania,
         d. wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
       10. Jeżeli umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz Uczelni lub umowa
         licencyjna, w której licencjobiorcą jest Uczelnia, nie reguluje odmiennie, przeniesienie lub udziele-
         nie licencji następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z zezwoleniem
         na korzystanie z autorskich praw zależnych.

     12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17