Page 13 - Regulamin CIIT
P. 13

REGULAMIN ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
                                     W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
                           Rozdział 6
                      Programy komputerowe                              § 7
       1. Ogół praw majątkowych autorskich do programów komputerowych stanowiących wynik pracy inte-
         lektualnej, do których stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, tzn. prawo do korzystania
         z programu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji od chwili powstania programów,

         służą wyłącznie Uczelni i obejmują w szczególności:
         1) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu,
         2) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
          w programie,
         3) prawo do publicznego rozpowszechniania oryginału lub kopii, w tym w drodze umów (najmu,
          dzierżawy, umów licencyjnych, umów o przeniesienie własności programu i innych).
       2. Bez zgody Uczelni nie wolno korzystać z programów komputerowych stanowiących jej dobro intelektualne.

       3. Twórcom programów w zakresie autorskich praw osobistych przysługuje prawo do oznaczenia autor-
         stwa ich nazwiskiem lub pseudonimem albo do ich anonimowego udostępniania oraz, w przypadku
         osiągnięcia przez Uczelnię zysków z tytułu wykonywania służących jej praw majątkowych, prawo
         do wynagrodzenia na zasadach określonych w § 23 niniejszego Regulaminu.
       4. Wyżej wymienione postanowienia dotyczą wszystkich form wyrażenia programu, w tym wszystkich
         form dokumentacji projektowej i wytwórczej.


                           Rozdział 7
                          Bazy danych


                              § 8

       1. Uczelnia jest producentem i wyłącznie uprawnionym do baz danych w rozumieniu ustawy z 27 lipca
         2001 r. o ochronie baz danych (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 2134, z późn. zm.), w zakresie, w jakim nansuje,
         organizuje lub w inny sposób umożliwia stworzenie baz danych. W przypadku gdy baza danych speł-
         nia cechy utworu, Uczelnia nabywa autorskie prawa majątkowe do bazy danych z chwilą jej przyjęcia.
       2. Pracownicy, doktoranci oraz studenci, a także osoby będące stroną umowy z Uczelnią, których przed-

         miot prac jest związany z działalnością naukową lub naukowo-badawczą, mogą korzystać z udostęp-
         nionych im przez Uczelnię baz danych do celów naukowych i dydaktycznych, na warunkach ustalo-
         nych przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której baza powstała.
       3. Bez zgody Uczelni nie wolno eksploatować baz danych i ich zawartości, w szczególności:
         1) wykorzystywać baz do celów zarobkowych,
         2) wykorzystywać baz i ich fragmentów przy tworzeniu własnych baz danych przeznaczonych do eks-
          ploatacji wykraczającej poza działalność naukową i dydaktyczną,
         3) udostępniać baz lub ich fragmentów osobom trzecim zarówno w wersji drukowanej, jak i z wy-
          korzystaniem technik informatycznych.                                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18