Page 14 - Regulamin CIIT
P. 14

CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII


                           Rozdział 8
                     Projekty racjonalizatorskie                              § 9
       Do projektów racjonalizatorskich stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.
                           Rozdział 9
        Prawa i obowiązki twórców dóbr intelektualnych pracowniczych
                             § 10

       1. Twórcom dóbr intelektualnych przysługuje prawo do wymieniania ich w opisach oraz innych doku-
         mentach i publikacjach jako autorów, a w przypadku ich komercjalizacji – prawo do wynagrodzenia
         na zasadach określonych w § 23 niniejszego Regulaminu.
       2. Twórca nie może w zakresie swej działalności poza Uczelnią czynić użytku z dóbr intelektualnych,
         do których prawa przysługują Uczelni.
       3. Twórca nie może podejmować bez zgody Uczelni żadnych zobowiązań wobec osób trzecich w za-
         kresie korzystania z dóbr intelektualnych Uczelni, w szczególności upoważniać ich do korzystania

         z tych dóbr na podstawie licencji.
       4. Twórca jest zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających
         do komercjalizacji wyników badań bez zachowania procedur opisanych w niniejszym Regulaminie.
       5. Pracownicy Uczelni są zobowiązani do przekazywania wydziałowemu pełnomocnikowi ds. systemu
         POL-on informacji dotyczących zgłoszeń do Urzędu Patentowego wynalazków, wzorów użytko-
         wych i wzorów przemysłowych oraz udzieleń na nie ochrony, jeżeli są ich współtwórcami, a zgłosze-
         nia te zostały dokonane przez inne podmioty, w celu wprowadzenia ich do systemu POL-on.
       6. Pełnomocnik ds. systemu POL-on przekazuje informację do CITT w terminie 2 tygodni od zakoń-
         czenia każdego kwartału roku kalendarzowego, chyba że zarządzenie rektora stanowi inaczej.     14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19