Page 3 - Regulamin CIIT
P. 3

REGULAMIN ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
                                     W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
            Monitor Prawny Politechniki Śląskiej


                            poz. 45

                      UCHWAŁA NR 6/2021
                  SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

                       z dnia 25 stycznia 2021r.

            w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania
           własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej


       Na podstawie art 152 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.
     Dz. U.z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 22 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny
     PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.) Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:
                              § 1
       Uchwala się „Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej” stanowiący za-
     łącznik do niniejszej uchwały.
                              § 2
       Traci moc uchwała nr XXVII/217/14/15 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie

     Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2015 r.
     poz. 46, z późn. zm.).
                              § 3
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       Rektor PŚ:
                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8