Page 5 - Regulamin CIIT
P. 5

REGULAMIN ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
                                     W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ


                           WSTĘP

       Rola transfer u technologii w Uczelni odgrywa coraz większe znaczenie w procesie generowania i wdra-
     żania innowacyjnych rozwiązań. W okresie ostatnich kilku lat Uczelnie wyższe prowadzą działania zmie-
     rzające do komercjalizacji technologii, umożliwiając twórcom wsparcie przy tworzeniu prac rozwojowych
     oraz pomoc wyspecjalizowanych brokerów, a także podmiotów zajmujących się pośrednictwem pomię-
     dzy sektorem nauki i badań a praktyką gospodarczą. W Politechnice Śląskiej jednostką powołaną do za-
     dań związanych z komercjalizacją i transferem technologii jest Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.
     Ze względu na złożoność procesu transferu technologii oraz fakt, że jest proces wieloetapowy, czasochłon-
     ny i wielokoncepcyjny, specjaliści centrum prowadzą działania mające na celu zapewnienie kompleksowej

     obsługi oraz efektywności tego postępowania, by w jak największym stopniu odciążyć naukowców od za-
     gadnień procesowych i strategicznych. Nieodzownym elementem są przy tym prawidłowe dokumenty
     i odpowiednio opracowane procedury oraz schematy działań. Rezultatem tych działań jest między innymi
     to vademecum, które zawiera nie tylko znowelizowany regulamin zarządzania własnością intelektualną,
     ale także szereg kluczowych informacji skierowanych głownie do doktorantów, pracowników nauki – am-
     bitnych i kreatywnych innowatorów i przedsiębiorców Politechniki Śląskiej, zachęcając ich do podejmo-
     wania działań związanych z transferem technologii. Publikacja ma charakter informacyjno-poradnikowy.

     Głównym elementem publikacji jest nowy regulamin zarządzania własnością intelektualną w Politechnice
     Śląskiej de niujący: autorskie prawa osobiste i majątkowe do dóbr intelektualnych, tajemnic gospodar-
     czych i know-how, zasady zgłaszania dóbr intelektualnych oraz zawieranie umów, sposoby komercjalizacji,
     a także podział środków z tytułu komercjalizacji i zasady rozliczania twórców, obowiązujące w Uczelni.
     Ponadto publikacja zawiera praktyczne informacje na temat Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
     i jego roli w Uczelni. Schematy procesowe w ujęciu blokowym zawarte w publikacji mają na celu zobrazo-
     wanie procedur, by w jak największej mierze zilustrować kroki związane z transferem technologii zachęca-
     jąc do odnalezienia optymalnej drogi z uczelni do biznesu.

                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10