Page 6 - Regulamin CIIT
P. 6

CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
      Regulamin zarządzania własnością intelektualną                                                ZAŁĄCZNIK
                            do uchwały nr 6/2021 Senatu Politechniki Śląskiej
                                           z dnia 25 stycznia 2021r.
              Regulamin zarządzania własnością intelektualną       W celu lepszego wykorzy stania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, a także zapewnie-
     nia ochrony interesów twórców dóbr intelektualnych oraz interesów Uczelni, Senat Politechniki Śląskiej
     uchwala Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemy-
     słowej oraz zasady komercjalizacji na Politechnice Śląskiej.


             I. Ochrona i korzyst anie z własności intelektualnej
                      na Politechnice Śląskiej                           Rozdział 1
                         Definicje pojęć


                              § 1
       Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

       1. „dobra intelektualne” – podlegające ochronie prawnej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemy-
         słowe, znaki towarowe, topogra e układów scalonych, know-how, a także utwory, przedmioty praw
         pokrewnych, programy komputerowe oraz bazy danych,
       2. „dobra intelektualne pracownicze” – dobra intelektualne powstałe w ramach wykonywania przez
         ich twórców obowiązków wynikających ze stosunku pracy w trakcie jego trwania (w tym w trakcie
         pozostawania przez twórcę poza Uczelnią w ramach stypendium, grantu uczelnianego lub urlopu
         naukowego),

       3. „obowiązki wynikające ze stosunku pracy” – czynności, których wykonanie należy do obowiąz-
         ków pracownika, wynikające w szczególności z postanowień umowy o pracę, zakresu czynności, po-
         lecenia przełożonego mieszczącego się w granicach obowiązków pracowniczych, regulaminu pracy,
       4. „dobra intelektualne Uczelni” – dobra intelektualne, do których Uczelni przysługują prawa ma-
         jątkowe (np. prawo do uzyskania patentu, patent, prawa ochronne, autorskie prawa majątkowe
         do utworów, prawa majątkowe),
       5. „pomoc Uczelni” – wkład Uczelni w powstawanie dobra intelektualnego, który może się wyrażać
         w nakładach nansowych, technicznych, materiałowych, organizacyjnych bądź innych (np. fachowa

     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11