Page 7 - Regulamin CIIT
P. 7

REGULAMIN ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
                                     W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

         pomoc merytoryczna, udostępnienie laboratoriów, pomieszczeń i urządzeń), jeżeli czynniki te mia-
         ły wpływ na powstanie dobra intelektualnego,
       6. „niepracownicze dobra intelektualne” – dobra intelektualne stworzone przez osoby pozostające
         w innych relacjach prawnych niż określone w pkt 2,
       7. „pracownik” – osobę zatrudnioną na Politechnice Śląskiej w ramach stosunku pracy, w szczególno-
         ści prowadzącą działalność naukową,
       8. twórca – każdą osobę, która w ramach Uczelni stworzyła lub współtworzyła dobro intelektualne

         i jest uprawniona lub współuprawniona do tego dobra,
       9. „Uczelnia” – Politechnikę Śląską,
       10. „CITT” – Centrum Inkubacji i Transferu Technologii,
       11. „jednostki organizacyjne Uczelni” – jednostki organizacyjne w rozumieniu Statutu Uczelni (jed-
         nostki podstawowe i ich jednostki wewnętrzne, ogólnouczelniane, centrum),
       12. „know-how” – posiadające wartość gospodarczą informacje o charakterze technicznym, technicz-
         no-organizacyjnym, technologicznym, naukowym (w tym wyniki badań) lub o innym charakterze,

         co do których Uczelnia podjęła niezbędne działania w celu zachowania w poufności,
       13. „projekty racjonalizatorskie” – twórcze rozwiązania natury technicznej oraz organizacyjnej nada-
         jące się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytko-
         wym i przemysłowym oraz topogra ą układu scalonego, a polegające w szczególności na uspraw-
         nieniu znanych rozwiązań i/lub dostosowywaniu ich do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa,
       14. „kierownik jednostki organizacyjnej” – kierownika jednostki właściwego z uwagi na miejsce za-
         trudnienia twórcy,
       15. „komercjalizacja” – całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty,
         usługi, technologie i rozwiązania organizacyjne; zespół czynności polegających na udostępnieniu

         innym podmiotom posiadanych przez Uczelnię dóbr intelektualnych lub praw do nich w celu uzy-
         skania przez Uczelnię korzyści majątkowych. Do czynności w zakresie komercjalizacji w szczegól-
         ności należą:
         a. ocena dobra intelektualnego pod kątem zastosowania gospodarczego i możliwości komercjalizacji,
         b. poszukiwanie rynkowych zastosowań wyników badań,
         c. oferowanie dóbr intelektualnych Uczelni w celu ich udostępnienia podmiotom trzecim w jaki-
          kolwiek sposób,

         d. analiza rynku, reklama i marketing dóbr intelektualnych,
         e. prowadzenie rozmów i negocjacji zmierzających do udostępnienia dobra intelektualnego Uczel-
          ni podmiotom trzecim,
       16. „komercjalizacja bezpośrednia” – sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub
         know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how,
         w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy,
       17. „komercjalizacja pośrednia” – obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub
         przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwią-
         zanego z tymi wynikami,                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12