Page 8 - Regulamin CIIT
P. 8

CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII       18. „koszty komercjalizacji” – koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz,
         wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się
         kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia w kwocie nie
         wyższej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
       19. „konsorcjum naukowo-przemysłowe” – związek Uczelni z innym podmiotem, w tym z przedsię-
         biorcą, na podstawie umowy, obejmujący postanowienia określające zasady komercjalizacji dobra
         intelektualnego, które ma powstać na podstawie realizowanych prac badawczo-rozwojowych,

       20. „Komisja” – Komisję ds. wdrożeń i komercjalizacji własności intelektualnej,
       21. „utwór” – utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
       22. „spółka celowa” – Innowacje Politechniki Śląskiej Sp. z o.o. – spółkę powołaną w celu prowadzenia
         komercjalizacji pośredniej polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spół-
         kach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji
         w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub
         know-how,

       23. „spółka spin o /out” – spółkę prawa handlowego zakładaną przez co najmniej jednego pracownika
         Uczelni w wyniku działalności naukowej, komercjalizującą pracownicze dobro intelektualne wytwo-
         rzone przez pracownika Uczelni, powiązaną lub niepowiązaną z Uczelnią osobowo lub kapitałowo,
       24. „POL-on” – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 342 ustawy,
       25. „transfer technologii” – proces udostępniania przez Uczelnię, w wyniku działalności badawczej,
         technologii przedsiębiorcy na zasadach rynkowych (komercjalizacja), rozwój i adaptację wyników
         B+R przez przedsiębiorcę, w tym prace przedwdrożeniowe, oraz ich zastosowanie w działalności
         gospodarczej i oferowanie na rynku potencjalnym klientom (wdrożenie),
       26. „ustawa” – ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13