Page 9 - Regulamin CIIT
P. 9

REGULAMIN ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
                                     W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
                           Rozdział 2
                       Zakres podmiotowy                              § 2
       1. Regulamin zarządzania własnością intelektualną, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do pracow-
         ników Politechniki Śląskiej zatrudnionych w ramach stosunku pracy, którzy w wyniku wykonywa-
         nia obowiązków pracowniczych realizują prace o charakterze intelektualnym.

       2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą także doktorantów, studentów, stypendystów kra-
         jowych i zagranicznych oraz innych osób uczestniczących w działalności naukowej, a niepozosta-
         jących z Uczelnią w stosunku pracy, jeżeli stanowi tak umowa lub jeżeli Uczelni przysługują prawa
         do wyników ich działalności naukowej.
       3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie wobec osób trzecich, z którymi Uczelnia zawarła
         umowę, jeżeli ta umowa nie stanowi inaczej.
          Zakres działania Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
                              § 3

     Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, zwane dalej CITT, jest jednostką ogólnouczelnianą, której za-
     daniem jest nadzorowanie i administrowanie całości procesu ochrony własności intelektualnej w Uczelni.
     Szczegółowy zakres zadań wykonywanych przez pracowników CITT określają regulamin organizacyjny
     i regulamin Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14